Jedna voľná živnosť musí stačiť

Publikovala Jana Kiššová dňa 24.06.2015

Načo je potrebné, aby si živnostník, ktorý chce prevádzkovať svoje podnikanie v rámci voľných živností, ktorýchkoľvek a koľkýchkoľvek, musel všetky jednotlivo registrovať na Živnostenskom úrade? Akú toto dáva logiku?

Na prevádzkovanie voľných živností sa nevyžaduje preukazovanie odbornej ani inej spôsobilosti, je ich ale potrebné ohlásiť, a samozrejme za každú jednu zaplatiť správny poplatok 5 eur.

Podľa Živnostenského zákona máme na Slovensku 34 remeselných živností. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v príslušnom odbore. Inými slovami, ak by som chcela vykonávať manikérske a pedikérske služby, musela by som mať na to príslušné vzdelanie, akreditovanú skúšku alebo iné vyžadované lajstro (§ 21 a §22 Zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní). Ak by som nemala, postačí „aj“ desaťročná prax v príslušnom odbore.

K tomuto paradoxom je napríklad voľná živnosť (tých máme 185) - tetovanie na telo alebo permanentný make-up. Tu pritom ide o zásah do tela vyžadujúci si odbornú spôsobilosť, znalosti v oblasti hypoalergénnych produktov, miešania pigmentov alebo zásad dodržiavania sterilnosti a hygieny. No k takémuto pichaniu ihiel do tela nie je podľa našej legislatívy potrebná žiadna spôsobilosť, hoc jej neodborné vykonávanie môže spôsobiť nevratné škody na zdraví.

Potom tu máme viazané živnosti, ktorých je 93 a podmienkou ich vykonávania je odborná spôsobilosť získaná inak (§23 a § 24 Zákona č. 455/1991 o živnostenskom podnikaní). To je obvykle kombinácia príslušného vzdelania, osvedčenia, akreditácie alebo iného dokladu vydaného príslušnou autoritou a v niektorých prípadoch povinnou praxou.

Aj v tomto zozname sa vyskytli niektoré živnosti omylom. Bez dokončeného štúdia príslušných jazykov na VŠ alebo vysvedčenia o zložení štátnej jazykovej skúšky alebo preukázania aspoň 10-ročného pobytu v štáte s úradným jazykom, ktorý sa má vyučovať, prekladať alebo tlmočiť, nemôžem vykonávať tieto činnosti, hoc daný jazyk výborne ovládam. Hoc by som si našla spokojných klientov a chcela im svedomito tieto služby poskytovať (stret dopytu a ponuky), tak nemôžem. Bez VŠ, štátnic alebo 10 ročného pobytu to jednoducho nepôjde.

Ďalšími príkladmi neopodstatneného vyžadovania odbornej spôsobilosti je napr. sprostredkovanie zamestnania za úhradu (vyžaduje sa VŠ vzdelanie najmenej I. stupňa), odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie (vyžaduje sa VŠ vzdelanie II. stupňa), prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo cestovnej agentúry, vykonávanie masérskych služieb alebo realitnej činnosti. Tieto a mnohé ďalšie nie je dôvod viazať na podmienky vzdelania. Záujem o ich služby vyrieši trh. Ak si šikovný živnostník nájde svojich spokojných zákazníkov, ktorým sprostredkuje kúpu alebo predaj nehnuteľnosti, nech sa tým pokojne živí. Jeho prípadná neschopnosť by nikomu neublížila, len by mu odplašila zákazníkov.

Spomenuté problémy sú pre živnostníkov zbytočnou finančnou alebo byrokratickou záťažou a v niektorých prípadoch aj nezmyselnou bariérou vstupu do živnostenského podnikania.

Na jeho zjednodušenie navrhujeme (okrem iných opatrení pre živnostníkov) do nášho ekonomického reformného programu Agenda 2020 tieto body:

  • Zrušíme povinnosť jednotlivo ohlasovať voľné živnosti

Ak na prevádzkovanie voľnej živnosti nie je potrebná žiadna spôsobilosť, ich jednotlivé ohlasovanie je len zbytočnou administratívnou a finančnou záťažou. Preto musí stačiť ohlásiť živnostenské podnikanie v rámci voľných živností (jedno ohlásenie), čo živnostníka oprávni k podnikaniu v ktorejkoľvek zo zoznamu voľných živností. Samozrejme za jeden poplatok. Týmto opatrením zrušíme pokutu za prevádzku neohlásenej voľnej živnosti, ktorá je v súčasnosti 1659 eur.

  • Znížime počet viazaných a remeselných živností presunom niektorých medzi voľné živnosti, na ktorých vykonávanie nie je potrebná žiadna zákonom stanovená spôsobilosť.

Sú mnohé, dnes viazané alebo remeselné živnosti, kde má rozhodnúť výlučne kvalita poskytovaných služieb, záujem klientov a konkurencia na trhu. Tieto faktory rozhodnú, ktorí živnostníci sa uživia a ktorí nie. Odbúrame tým bariéru vo viacerých oblastiach živnostenského podnikania.

  • Preradíme z voľných živností do remeselných Ozdobné tetovanie, ozdobnú maľbu tela – bodypainting
     
  • Znížime podmienky na povinnú prax
    Táto je pri viacerých kvalifikačných požiadavkách neprimerane vysoká - napr. spôsobilosť preukázaná 10-ročnou praktickou činnosťou pri vyučovaní v odbore umenia, atď.

Verím, že aj tieto opatrenia ako súčasť kompletného ekonomického programu Agenda 2020, prispejú k lepšiemu podnikaniu na Slovensku.

Článok bol publikovaný na: https://janakissova.blog.sme.sk/c/383236/jedna-volna-zivnost-musi-stacit.html