Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová prijala ukrajinskú delegáciu

Publikovala Národná rada dňa 05.09.2016

Bratislava 5. septembra 2016 (Kancelária Národnej rady SR) - predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová prijala ukrajinskú delegáciu z regulačného úradu Nation Energy and Utiities Regulatory Commission (NEURC) na čele s členom najvyššieho orgánu, pánom Volodymyrom Jevdokymovom.

Stretnutie sa uskutočnilo v rámci twinningového projektu podpory regulačného úradu Ukrajiny v procese reforiem trhu s elektrinou. Twinning je forma pomoci Európskej únie štátom v predvstupovej etape a štátom, ktoré majú záujem o členstvo v EÚ. V tomto prípade išlo o  pomoc  ukrajinskému regulačnému úradu v implementácii európskej legislatívy v energetike do ukrajinskej legislatívy. Ukrajinskí partneri prišli na Slovensko za účelom študijných pobytov, aby priamo na mieste  videli fungovanie liberalizovaného trhu s energiou prostredníctvom  vzťahov štátnych orgánov,  nezávislého regulátora, regulovaných subjektov a spotrebiteľov.Predsedníčka výboru Jana Kiššová ponúkla ukrajinským partnerom pomoc a skúsenosti vo všetkých fázach implementácie legislatívy v energetickej sfére. Poslanec a člen výboru Karol Galek sa vyjadril, že napriek mnohým problémom a chybám, ktoré sa vyskytli počas implementácie v Slovenskej republike, bolo nevyhnutné si chyby priznať a následne sa z nich poučiť. Preto zdôraznil „desatoro odporúčaní“, ktoré by mali pomôcť regulačnému úradu v Ukrajine prekonať zbytočné nepríjemnosti.

„Desatoro odporúčaní“:

Prijímanie vyhlášok - zdôraznil nevyhnutnosť sledovať pripomienkové konania
Úrad pre reguláciu by mal byť aktívne zapojený do činnosti viacerých združení
Dôveryhodnosť - voči trhu a subjektom
Systémovosť - vyjadril sa, že dlhodobé dodržiavanie spôsobilo celkové zefektívnenie činností
Transparentnosť - všetky dôležité informácie by mali byť sprostredkované konečným užívateľom
Nezávislosť - pripomenul, že by nemal vo svojej činnosti podliehať vplyvu žiadnych politických alebo podnikateľských skupín
Zákonnosť - sledovať dodržiavanie národnej legislatívy a legislatívy Európskej únie a v prípade problémov ponechať právomoci adekvátnym orgánom.
Ústavnosť
Korektnosť
Určitá miera regulácie je nevyhnutná
 

Volodymyr Jevdokymov sa vyjadril, že si veľmi cenní pomoc zo strany Slovenskej republiky a  vidí veľký potenciál a príležitosť v študijných pobytoch na Slovensku a v krajinách Vyšehradskej štvorky, ktoré prinesú neoceniteľné informácie a obohatenie o praktické skúsenosti z regulácie na európskom trhu s elektrinou. Taktiež spomenul, že Ukrajinský úrad pre reguláciu aktívne pracuje na niektorých odporúčaniach spomenutým pánom poslancom Galekom. Ide napríklad o zákon o regulácii trhu s plynom a postavenie konečného spotrebiteľa, ktorý hrá hlavnú rolu, preto sa snažia byť transparentní a informovať obyvateľov o aktuálnych cenách energií.

Článok bol publikovaný na: www.nrsr.sk