Prijatie veľvyslanca Japonska na Slovensku p. J.E. Jun Shimmi predsedníčkou Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti p. Janou Kiššovou

Publikovala Národna rada dňa 13.07.2016

Bratislava 12. júla (Kancelária Národnej rady SR) - Dňa 12. júla 2016 prijala predsedníčka Výboru Národnej rady SR pre hospodárske záležitosti Jana Kiššová J.E. p. Jun Shimmiho, veľvyslanca Japonska na Slovensku.

Japonsko je z hľadiska zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky významným partnerom, a to z dôvodu svojho ekonomického potenciálu a medzinárodnopolitického postavenia. Je pre nás zaujímavé z hľadiska obchodnej spolupráce najmä ako zdroj priamych zahraničných investícií. Na Slovensku pôsobí vyše 50 japonských spoločností, ktoré zamestnávajú viac ako 10 000 ľudí. Napriek tomu ide prevažne o malé a stredné podniky, a preto by J.E. Jun Shimmi veľmi rád prispel počas svojho pôsobenia na Slovensku k etablovaniu významnej japonskej „top značky“, ako je tomu aj v okolitých krajinách V4.Podľa J.E. Jun Shimmiho všetky japonské spoločnosti pôsobiace na Slovensku zhodne vnímajú ako najväčší problém nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. Už dnes majú problém naplniť kapacity závodov a obávajú sa, že po príchode investície Jaguár Land Rover bude ešte väčším problémom udržať aj túto obmedzenú kvalifikovanú pracovnú silu. Z dlhodobého hľadiska je pre udržania priamych zahraničných investícií nevyhnutné zmeniť situáciu na trhu práce. Podľa predsedníčky výboru Jany Kiššovej je hlavný problém v systéme vzdelávania, pretože ponuka vysokých škôl a ich absolventov nereflektuje skutočný dopyt na trhu. Ide najmä o nedostatok absolventov s technickým vzdelaním. Riešenie nie je jednoduché a obáva sa, že bude trvať niekoľko rokov.

Samotné podnikateľské prostredie je podľa japonských podnikateľov pôsobiacich na Slovensku vo všeobecnosti vyhovujúce, aj keď ako najvýraznejší problém vidia vysokú byrokraciu a administratívnu záťaž. Predsedníčka výboru Jana Kiššová vidí výrazné nedostatky v súčasnom podnikateľskom prostredí a veľký potenciál na jeho nápravu. Zdôraznila najmä nadmernú reguláciu, ktorá neprimerane zaťažuje podnikateľov a ako ďalší problém uviedla skryté dane či poplatky. Z toho dôvodu sú často selektívne podporované jednotlivé investície vo forme rôznych stimulov. Treba zjednodušiť celé podnikateľské prostredie, ktoré bude následne dobrým signálom pre zahraničných investorov. Preto uvíta aj každú spätnú väzbu z prostredia japonských podnikateľov na Slovensku.

Ďalej sa v diskusii okrajovo dotkli témy migrácie a jej dopadov tak na japonskú, ako aj na slovenskú spoločnosť. Spoločným znakom obidvoch krajín je napriek veľkej geografickej vzdialenosti pomerne vysoká homogénnosť spoločností. Práve tento aspekt naráža v prípade migrácie na rôzne problémy, tak ekonomické, ako aj kultúrne. Migrácia nie je jednoznačným riešením nedostatku pracovnej sily. Naopak, podľa predsedníčky výboru Jany Kiššovej môže skôr prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu nezamestnanosti na Slovensku. Rovnako nie je riešením politika udeľovania kvót, pretože v prostredí voľného pohybu osôb, ktorým Európska únia bezpochyby je, nie je možné túto slobodu proti vôli osôb svojvoľne obmedzovať.

Článok bol publikovaný na: www.nrsr.sk