Predsedníčka Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti J. Kiššová prijala štátneho tajomníka Bavorského štátneho ministerstva hospodárstva, médií, energií a technológií p. Franza Josefa Pschierera

Publikovala nrsr.sk dňa 11.10.2017

Obidve strany hneď v úvode vyzdvihli dobré vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Slobodným štátom Bavorsko najmä v hospodárskej a obchodnej oblasti. Intenzitu vzájomných vzťahov podčiarkujú aj pravidelné zasadnutia Slovensko-bavorskej komisie, ktorá bola založená v r. 1991 a ktorá chce v súčasnosti klásť dôraz na inovácie a technologický rozvoj.

Existuje veľa spoločných tém medzi obidvomi krajinami. Momentálne je jednou z najaktuálnejších diskusia o tzv. štvrtej priemyselnej revolúcii, ktorej cieľom je plošný prechod k digitalizácii a elektronickej previazanosti všetkých procesov. V tejto súvislosti sa štátny tajomník Josef Pschierer informoval na Koncepciu inteligentného priemyslu pre Slovensko. Poslanec Karol Galek upozornil na úlohu malých a stredných podnikateľov, ktorým budú rovnako plynúť zo zmien výhody a je potrebné, aby sa vedeli chopiť nových príležitostí v praxi. V rámci konceptu Priemysel 4.0 investuje nemecká vláda nemalé prostriedky do základnej infraštruktúry s cieľom pokrytia celého územia Nemecka. Pre malých a stredných podnikateľov zaviedli tzv. „digitálny bonus“. V podmienkach Slovenskej republiky sa v dôsledku digitalizácie očakáva, že dôjde k ušetreniu verejných prostriedkov až vo výške 12 mld Eur.

Predsedníčka výboru Jana Kiššová ďalej otvorila veľmi aktuálnu tému elektromobility. Obidve delegácie si vymenili názory na formy podpory elektromobily vládami jednotlivých krajín (v Nemecku ide o podporu na úrovni centrálnej vlády, regionálnej vlády aj samospráv). Jana Kiššová sa kriticky vyjadrila k forme podpory kúpy elektromobilu v Slovenskej republike, ktorá nie je priama, poskytuje sa v postupných splátkach a vylučuje podporu na malé mestské autá. Z toho dôvodu sa podľa nej míňa účelu. Podľa Josefa Pschierera nie je ideálna situácia ani v Nemecku, kde v súčasnosti jazdí po cestách iba cca 50.000 elektromobilov. Obidve strany sa ďalej zhodli na potrebe podporiť budovanie nabíjacích staníc, ktorá by mala predchádzať podpore samotnej kúpy elektromobilov. Investície v Nemecku smerujú v tejto súvislosti hlavne do výskumu v oblasti batérií a skladovania elektriny, taktiež do alternatívnych zdrojov energií s ohľadom na emisie CO2. Téma automobilového priestoru je kľúčová pre obidve krajiny aj z pohľadu dopadu na tvorbu pracovných miest. Ďalšími diskutovanými témami boli obnoviteľné zdroje energií, jadrová energetika či intenzívne využívanie ďalších spôsobov dopravy (najmä železničnej dopravy).

Článok bol publikovaný na: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti%2Fudalost&MasterID=54434